Organizing Committee

Chair:

 
Yu Yang,Tsinghua University

Lei Liu,  Tsinghua University
 

Members:

 
Propaganda group: Sun Nan

Guest group: Tan Chunyan

Sponsor group: Zhang Xin Yan

Information group: Tan Ying